Menu

Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Natural s.r.o., so sídlom Radlinského 20, 05201 Spišská Nová Ves , IČO 46790365, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel Sro, Vložka číslo 30395/V (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov za účelom:

a. Zabezpečenia realizácie projektov ponúkaných Spoločnosťou
Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia projektu, ktorý ste si ako dotknutá osoba objednali. Vaše údaje Spoločnosť konkretne spracúva za účelom poskytnutia vami objednanej služby. Spoločnosť získava osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom vyplnenia objednávky dotknutou osobou, prípadne uzatvorením zmluvy s dotknutou osobou.

b. Poskytnutie marketingových informácií dotknutým osobám

Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje za účelom poskytnutia marketingových informácií o novinkách a projektoch, ktoré Spoločnosť pripravuje. Spoločnosť za týmto účelom spracúva meno, priezvisko, e-mail a tel. číslo dotknutej osoby.

3. Spracúvanie osobných údajov na právnom základe:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade účelu
a) Zabezpečenia realizácie projektov ponúkaných Spoločnosťou Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), v prípade
b) Poskytnutie marketingových informácií dotknutým osobám Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou je v prípade
a) Zabezpečenia realizácie projektov ponúkaných Spoločnosťou, je nevyhnutné spracúvanie v rámci oprávneného záujmu, kedy Spoločnosť spracúva vaše údaje za úspešného poskytnutia vami objednanej služby a v prípade
b) Poskytnutie marketingových informácií dotknutým osobám rovnako na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

4. Príjemcami vašich osobných údajov sú:

Spoločnosť, ktorá spracúva vaše osobné údaje, ako údaje dotknutej osoby, ich neposkytuje tretím osobám s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní, alebo iným verejným orgánom z titulu verejnej moci a iným sprostredkovateľom výlučne za úspešným vykonaním vami objednanej služby. Spoločnosť vaše osobné údaje neposkytuje tretím krajinám, alebo medzinárodným organizáciám a v prípade, ak by tak učinila, vopred by vás o tom informovala.


5. Doba úschovy osobných údajov:

Spoločnosť uschováva vaše osobné údaje v prípade
a) Zabezpečenia realizácie projektov ponúkaných Spoločnosťou po dobu 10 rokov a v prípade
b) Poskytnutia marketingových informácií dotknutým osobám po dobu 10 rokov.

V prípade ak dotknutá osoba požiada Spoločnosť o vymazanie osobných údajov, Spoločnosť tak urobí bezodkladne.


6. Vaše osobné údaje sú chránené:

Spoločnosť sa snaží chrániť vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a vykonáva všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vaše osobné údaje ochránila. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Databázu, Spoločnosť chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

7. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má voči Spoločnosti ako prevádzkovateľovi právo
1. požadovať prístup k osobným údajom,
2. na opravu osobných údajov,
3. na vymazanie osobných údajov,
4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
5. na prenosnosť osobných údajov a namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa / Spoločnosti:

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú nasledovné:

Sídlo prevádzkovateľa:
 Radlinského 20, 05201 Spišská Nová Ves
E-mail prevádzkovateľa: riaditel@natural.sk
Webová adresa: www.naturalprivatelabel.com
Tel. číslo: +421 914 130 040

- písomne zaslaním listu na adresu sídla Spoločnosti s uvedením mena a priezviska dotknutej osoby,
- elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
- telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram